MAZUMA, s.r.o.
Copyright © 2015 by MAZUMA, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mazuma.sk
Rustaveliho 8
831 06 Bratislava
Slovensko
Sme kvalita nie kvantita
Jednoduché účtovníctvo
Vedieme jednoduché účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
(v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:
• fyzickým osobám - podnikateľom
• neziskovým organizáciám
Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú
predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.
Účtovníctvo vedieme správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných
záznamov.
Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:
• prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
• peňažný denník, knihy pohľadávok a záväzkov a ostatné pomocné knihy
• evidenciu DPH, daňové priznanie k DPH
• spracovanie ročnej účtovnej závierky:
➣   výkaz o majetku a záväzkoch
➣   výkaz o príjmoch a výdavkoch
• vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov