MAZUMA, s.r.o.
Copyright © 2015 by MAZUMA, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mazuma.sk
Rustaveliho 8
831 06 Bratislava
Slovensko
Sme kvalita nie kvantita
Ekonomicko - finančné analýzy
Analýzou vývoja súhrnných výsledkov Vášho podniku prostredníctvom pomerových  
ukazovateľov aktivity, zadĺženosti, likvidity, rentability a trhovej hodnoty,  
analýzou vzájomných väzieb medzi pomerovými ukazovateľmi a určením vplyvu ich  
súhrnných výsledkov na jeho postavenie na trhu dokážeme determinovať také  
informácie, ktoré výrazne znížia obtiažnosť strategického, taktického ale aj  
operatívneho riadenia Vášho podniku.
Analýzou tvorby a použitia finančných prostriedkov, analýzou nákladovosti,  
analýzou využitia a viazanosti kapitálu v položkách podnikového majetku a  
analýzou objemu produkcie a tržieb Vám poskytneme informácie o prínose  
jednotlivých produktov Vášho podniku k tvorbe zisku, ktoré zabezpečia úspešné a  
kvalitné riešenie kľúčových problémov Vášho podniku.
Poznatky a výsledky získané ekonomicko - finančnou analýzou Vás ihneď informujú  
o možných problémoch, rizikách alebo potenciálnych príležitostiach Vášho podniku  
a taktiež o jeho silných a slabých stránkach.
Poznatky a výsledky získané ekonomicko - finančnou analýzou sú základom pre  
stanovenie alternatív riešenia kritických oblastí, pre tvorbu koncepcie rozvoja  
Vášho podniku a pre voľbu vhodnej stratégie a jej následnú realizáciu.

Rozvoj ekonomického riadenia podniku
Základným predpokladom zvýšenia úrovne finančného riadenia a ekonomických procesov vo Vašom podniku je  
zavedenie a aplikácia jednotných pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia, ktorých vyprojektovanie Vám naša  
spoločnosť ponúka, samozrejme pri rešpektovaní špecifických interných aj externých podmienok, v ktorých Váš podnik  
pôsobí.  
Proces ekonomickej reštrukturalizácie podniku je charakteristický orientáciou na vytvorenie ziskových  
vnútropodnikateľských jednotiek (divízií, hospodárskych stredísk) a pomocou organizačných a ekonomických noriem je  
možné im prideliť individuálnu zodpovednosť za vlastný hospodársky výsledok, vlastný rozvoj a za spokojnosť zákazníka  
a to v úzkej súvislosti s pravidlami a nástrojmi ekonomického riadenia.

Realizácia ekonomického systému riadenia, založeného na princípe samofinancovania a vlastnej reprodukcii  
vnútropodnikateľských jednotiek, zabezpečí ich ekonomickú integritu, podnieti ich k rozvoju podnikavosti a vysokej  
efektívnosti a najmä prispeje k procesu skvalitňovania systému riadenia Vášho podniku. Základom hodnotového modelu  
ekonomického riadenia sa stanú výkony viazané na rentabilitu majetku a motivácia viazaná na pridanú hodnotu a  
produktivitu. Zavedenie finančného controllingu a realizácia ABC manažmentu sprehľadní Vaše účtovníctvo, prispeje k  
optimalizácii nákladov, zásob, pohľadávok a záväzkov, a tým i k zabezpečeniu vysokej výkonnosti Vášho podniku.
Vytvorený model ekonomického riadenia Vášho podniku umožní vrcholovému manažmentu možnosť efektívnej  
koordinácie vytvorených ziskových stredísk, čím sa posilní úroveň strategického riadenia. Vrcholový manažment nebude  
teda musieť riešiť úlohy operatívneho charakteru, jeho pôsobnosť bude mať charakter rýdzo strategický, orientovaný  
na prípravu podniku na budúcnosť - na budovanie dlhodobo úspešného podniku.