MAZUMA, s.r.o.
Copyright © 2015 by MAZUMA, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mazuma.sk
Rustaveliho 8
831 06 Bratislava
Slovensko
Sme kvalita nie kvantita
Podvojné účtovníctvo
Vedieme podvojné účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v
znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:
➣   podnikateľom
• právnickým osobám
• fyzickým osobám
• zahraničným osobám
➣   nepodnikateľom
• neziskovým účtovným jednotkám: občianskym združeniam, spoločenstvám vlastníkov bytov, nadáciám,
Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú
predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.
Účtovníctvo vedieme správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:
➣   prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
➣   vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
➣   evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
➣   evidencia majetku
➣   evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
➣   spracovanie ročnej účtovnej závierky:
• súvaha
• výkaz ziskov a strát
• poznámky
• vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO
• vypracovanie výročnej správy PO
Ste firma, pre ktorú je veľmi dôležité mať presné, spoľahlivé a včasné informácie pre sledovanie svojich hospodárskych
výsledkov? Naša spoločnosť vám zabezpečí správy z účtovníctva, podľa potreby i v cudzích jazykoch: anglicky, nemecky.
Základné reporty sú súvaha a výsledovka, resp. ich výkazová forma. Potom nasleduje množstvo ďalších výstupných zostáv,
ktoré sú vám k dispozícii po prekonzultovaní vašich potrieb.